Rekisteröidy palveluun+

IdeatRahax -ohjelma valmentaa sinut kehittämään menestyviä matkailutuotteita. Palvelutuotteita, jotka ovat elämyksiä synnyttäviä ja kassavirtaa kasvattavia.

Ohjelman innovaatioprosessi opastaa sinua vaihe vaiheelta luomaan asiakaskeskeisen palvelutuotteen. Uutta tuotetta rakentaessasi opit luovaksi tuotekehittäjäksi. Mukana kehittämässä voit olla yksin tai kumppaniesi kanssa. Ryhmässä syntyy yhteisesti tuotettu verkostotarjooma.

Innovaatioprosessi on neljävaiheinen kokonaisuus. Prosessin eri vaiheissa työstetään sekä työkaluja että uutta tuotetta. Ensimmäisen tuotteen kehittäminen vaatii pitkäjännitteisyyttä ja sitoutumista. Teroittamalla ja öljyämällä tehdyt työkalut pysyvät kuitenkin kunnossa vuosia ja osaamisesi lisääntyessä yrityksesi innovaatioprosessista muotoutuu nopea ja kustannustehokas.

IdeatRahax - ohjelman eri vaiheiden opiskelu ja työnteko vaativat sinulta aikaa useamman päivän. Innovaatioprosessin edellyttämä aika lyhenee, mikäli olet dokumentoinut huolellisesti yrityksesi kehittymistavoitteet ja asiakasosaamisen. Laadukkaita palvelutuotteita ei tehdä hetkessä, vaivannäkö ja luovuudentuska kuitenkin palkitaan.

Laadukkaita palvelutuotteita ei tehdä hetkessä, vaivannäkö ja luovuudentuska kuitenkin palkitaan.

Toimiva uusi palvelutuote on

 • asiakkaallesi elämyksiä tuottava
 • asiakaspalvelijoita ja verkostokumppaneita innoittava,
 • vaikeasti kilpailijoiden kopioitavissa,
 • kustannustehokkaasti muokattavissa asiakkaan toiveiden pohjalta
 • asiakasmääriä kasvattava,
 • laskutettavaa lisäarvoa tuottava,
 • tuote, josta asiakas maksaa ilolla!

IdeatRahax -ohjelman on käyttäjälähtöinen, eikä se edellytä erityisiä tietoteknisiä taitoja.

Yrityskohtaiset tiedot ovat vain sinun nähtävilläsi. Voit palata tietoihin ja korjata ja täydentää niitä myöhemmin. Tallentamasi tiedot tai yrityskohtaiset työkalut voit tulostaa ja kopioida omalle koneellesi.

Käytännönläheinen tuotekehitysmalli rakennettiin kahden vuoden aikana Malako -hankkeessa. Ohjelman innovaatioprosessi on muokattu alun perin Poskelan 2006 luomasta innovaatioprosessimallista. Prosessissa sovelletaan elämys-, palvelumuotoilu- sekä palveluliiketoiminnan työkaluja.

Poskela, J. 2006. Tuotekehityksen suunnittelu ja toteutus strategisesta näkökulmasta, koulutusmateriaali, Espoo:TTK

IdeatRahax -ohjelmassa käytettyjä käsitteitä

Yhteisymmärrys tehostaa työskentelyä. ”Samalla kartalla oleminen” edellyttää kuitenkin, että ymmärrät muutamat käsitteet tässä ohjelmassa samalla tavalla kuin me.

Tuote tai tarjooma on kokonaisuus, joka sisältää sekä palvelun että siihen liittyvät fyysiset tavarat.

Palvelu on teko tai tekojen sarja, joka tapahtuu tässä ja nyt. Ennen tekoja palvelu on mielikuva ja vastaavasti tekojen jälkeen palvelu on muistikuva.

Elämys on merkityksellinen kokemus, joka tavalla tai toisella muuttaa kokijaa.

Palvelumuotoilu on asiakaskeskeistä ja käyttäjälähtöistä kehittämistä ja suunnittelua. Palvelumuotoilu pyrkii antamaan ”muodon” tyhjälle eli aineettomalle palvelulle. Palvelumuotoilun työkalut havainnollistavat asioita ja kiinnittävät huomion olennaiseen.

Prosessi on toistuva toimintojen/tekojen sarja.

Innovaatioprosessi kattaa tuotekehityksen yrityksen tavoitteista aina valmiiksi ostettavissa olevaksi tuotteeksi, palveluksi tai tavaraksi. Innovaatioprosessi on yksi yrityksen ydinprosesseista. Projekti on kertaluonteinen toimintojen kokonaisuus. Projekti on esimerkiksi yhden tuotteen kehittäminen.


Arvioi

Etsi

Lue

Luettele

Luo

Päätä

Pohdi

Täytä

Yleisohjeita IdeatRahax -ohjelman innovaatioprosessin opiskeluun, työkalujen käyttöön ja yrityksesi uuden tuotteen rakentamiseen.

 • Työskentele prosessin opastamassa järjestyksessä. Järjestyksen noudattaminen nopeuttaa, tehty työ auttaa sinua seuraavissa vaiheissa
 • Täydennä yrityskohtaiset tiedot ja kuvat huolellisesti ja tarkoituksenmukaisessa muodossa, visualisoi
 • Hyödynnä tutkittua tietoa tai oikeita lukuja, vältä ”mutua”
 • Ohjelmassa voit aina palata muokkaamaan jo tekemiäsi töitä
 • Ajattele itsenäisesti, haasta yleiset mielipiteet ja tavanomaiset olettamukset
 • Työpaja ja testauskohdissa kerää ympärillesi kohderyhmän edustajia, persoonallisuutesi vastakohtien edustajia ja luovia kumppaneita
 • Käytä työkaluja tarkoituksenmukaisesti, ”väärillä” työkaluilla ei työstetä oikeita tuotteita
 • Työpajavetäjänä, pidä kiinni luovuutta edistävistä työskentelytavoista
 • Älä takerru ”lillukanvarsiin” ne voivat katketa painostasi
 • Ole rehellinen, teet työtä vain yrityksesi ja itsesi hyödyksi

IdeatRahax - ohjelmani Innovaatioprosessin neljä vaihetta.

Innovaatioprosessin opastuksella ja työkaluilla luot uuden palvelutuotteen ihan alusta loppuun. Jokaisen neljän vaiheen jälkeen sinä päätät ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, jatkatko vai palaatko lähtöruutuun. Ennen omaa päätöstäsi kuuntele myös asiakastasi. Innovaatioprosessin neljä vaihetta ovat

Starttitiedot ja Ideat, Protokonsepti, Palvelujärjestelmä ja Kampanja.

Starttitiedot ja ideat

Ensimmäisessä vaiheessa etsit, tutkit ja rakennat kolme startti- ja arviointityökalua sekä innovoit uniikkeja tuoteaihioita.

yritystaulu
brändikartta
arkipersoona

Työkalujen avulla

 • arvioit, mille asiakasryhmälle palvelutuotteen suunnittelet
 • päätät, mistä idea-aihiosta syntyy uusi tuoteidea

Protokonsepti

Toisessa vaiheessa suunnittelet ideasta protokonseptin, optimoit konseptin kilpailukyvyn, ansaintalogiikan ja palveluprosessin.

palvelukertomus
blueprint-malli

Työkaluilla

 • optimoit moniaistisen palvelukokemuksen
 • suunnittelet kustannustehokkaan tuotantotavan
 • lasket protokonseptin käyttökustannukset
 • testaat asiakkaiden kanssa konseptin elämyksellisyyden
 • päätät kehitätkö protokonseptille käytännön palvelujärjestelmän

Palvelujärjestelmä

Kolmannessa vaiheessa rakennat käytännön palvelujärjestelmän, arvioit tuoteriskit, määrittelet hinnoittelun ja testaat palvelutuotteen käytännössä.

palvelujärjestelmä
testityökalu
riskiarviointi

Työkaluilla

 • luot markkinointiviestintä-, myynti- ja tuotantomallit ja – prosessit
 • laadit turvallisuusohjeet
 • hinnoittelet ja teet sopimukset
 • teet riskiarvion
 • testaat tuotteen

Kampanja

Neljännessä vaiheessa kokoat markkinointiviestin eri osat edellisten vaiheiden pohjalta ja suunnittelet uudelle innovatiiviselle tuotteelle lanseerauskampanjan

kampanjasuunnitelma
 • viestit – ydinarvosta ja ”houkutustekijöistä”
 • brändin mukaisen kampanjan ”valinta”
 • ajoitus
 • tavoitteet, laskelmat ja seuranta